Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Reda, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00235559/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA MIASTO REDA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie projektu technicznego budowy budynku komunalnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO REDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi3@reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.reda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie projektu technicznego budowy budynku komunalnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b1c1ca4-f091-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030092/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Wykonanie projektu technicznego budowy budynku komunalnego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/reda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/reda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, 84-240 Reda, tel.: +48 (58) 738 80 23
a) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Patrycją Krauze, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ reda.pl .
b) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Redzie.
c) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
d) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
e) ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
f) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
g) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
h) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
i) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
- zawarcia umowy;
- rozliczenia finansowo- księgowego.
j) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
k) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.
l) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia
- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
m) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
n) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
o) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11.ZF.TP.BN.U.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, a także sprawowanie nadzoru autorskiego.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ – OPZ oraz w załączniku nr 1a do SWZ –Załączniki do OPZ.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryteriami:

Zamawiający, dla każdej części wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Cena (C) - waga kryterium 60%;
Gwarancja jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej (G) - waga kryterium 40%.


a) Cena [C] 60 %
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

C= CMIN/CB x60

CMIN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – cena oferty badanej

b) Gwarancja jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej [G] 40%
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Gwarancja jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej” gdzie punkty wyliczane są wg następujących zasad:


Gwarancja jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej (liczona w miesiącach) Liczba punktów
48 - 40 pkt.
42 - 30 pkt.
36 - 20 pkt.
30 - 10 pkt.
24 - 0 pkt.

Uwaga:
Maksymalna punktowana gwarancja jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej wynosi 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Gwarancję jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej (G)” 24 miesiące – otrzyma zero punktów. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Gwarancję jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej (G)” 48 i więcej miesięcy, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesiące gwarancji jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej i otrzyma zero punktów.

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.

PŁ = C + G

gdzie
PŁ - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium: cena oferty brutto
G - liczba punktów w kryterium: gwarancja jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości w zakresie całej dokumentacji projektowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zdolności technicznej:

Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował dla co najmniej dwóch budynków wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą budowy budynku: mieszkalnego wielorodzinnego wielokondygnacyjnego lub wielokondygnacyjnego zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej każdego budynku nie mniejszej niż 500 m2. Budynki mogą być tematem opracowania jednej dokumentacji projektowej bądź dwóch niezależnych dokumentacji.
Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań:
projekt budowlany,
projekt zagospodarowania terenu,
projekt wykonawczy wielobranżowy (minimum: branża architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna w tym instalacja fotowoltaiczna, branża sanitarna w tym: wod.-kan, centralnego ogrzewania, wentylacyjna),
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
kosztorys inwestorski.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Wykaz usług (załącznik nr 9 do SWZ) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści odpowiadającej załącznikowi nr 10 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa oświadczenie o tym, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.129 t.j. ze zm.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
5) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
• dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
• dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe, oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia oraz określenie warunków wprowadzenia zmian zostały opisane we wzorze umowy -
załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/reda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że złożenie oferty wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę rozumianej jako oględziny działki potwierdzonej protokołem.
Termin wizji lokalnej: 01 czerwca 2023 r. godz. 13:00.
Osoba do kontaktu: Magdalena Bartczak tel. 506 763 195
Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18) ustawy Pzp, odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

Zobacz inne

Prawo