Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00235740/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic edukacyjnych oraz opracowanie graficzne i dostawa tablic informacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140738585

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kolejowa 5/7

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-217

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 318 70 82

1.4.8.) Numer faksu: 22 318 70 98

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@ckps.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ckps.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235740

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00229131

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie części I zamówienia:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje):
- minimum 2 zamówienia polegające na wykonaniu obiektów małej architektury o drewnianej konstrukcji (z zastrzeżeniem, że w ramach co najmniej jednego z tych zamówień wykonano co najmniej stelaże tablic edukacyjnych z autorskimi projektami graficznymi plansz do tych tablic) o wartości min. 100 000 zł brutto każde.
- dysponuje co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia (zaprojektowania plansz) – grafikiem/ graficzką posiadającym/ą doświadczenie w projektowaniu infografik oraz wyższe wykształcenie (min. licencjat) w zakresie projektowania graficznego/ grafiki lub malarstwa lub innych sztuk plastycznych (tzn. rzeźba, wzornictwo, architektura).
b) W zakresie części II zamówienia:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 2 dostawy polegające na wykonaniu tablic informacyjnych o wartości co najmniej 5 000 zł brutto każda.

Po zmianie:
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie części I zamówienia:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje):
- minimum 2 zamówienia polegające na wykonaniu obiektów małej architektury o drewnianej konstrukcji (z zastrzeżeniem, że w ramach co najmniej jednego z tych zamówień wykonano co najmniej stelaże tablic edukacyjnych z autorskimi projektami graficznymi plansz do tych tablic) o wartości min. 100 000 zł brutto każde.

- dysponuje co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia (zaprojektowania plansz) – grafikiem/ graficzką posiadającym/ą doświadczenie w projektowaniu infografik (tzn. graficznej wizualizacji informacji, danych i wiedzy, zaprojektowanej tak, by przekazywać odbiorcom złożone dane w przystępny i jasny sposób) oraz:
• wyższe wykształcenie (min. licencjat) w zakresie projektowania graficznego/ grafiki (w tym komputerowych) lub malarstwa lub innych sztuk plastycznych (tzn. rzeźba, wzornictwo, architektura) lub
• świadectwo/ dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie projektowania graficznego/ grafiki(w tym komputerowych) lub malarstwa, lub
• świadectwo/ dyplom ukończenia policealnego studium plastycznego w zakresie projektowania graficznego/ grafiki (w tym komputerowych) lub malarstwa, lub
• świadectwo/ dyplom ukończenia szkoły policealnej w zakresie projektowania graficznego/ grafiki (w tym komputerowych) lub malarstwa.


b) W zakresie części II zamówienia:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 2 dostawy polegające na wykonaniu tablic informacyjnych o wartości co najmniej 5 000 zł brutto każda.

Zobacz inne

Prawo