Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

751 109,00 PLN

Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

13.01.2023 46 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOŃSK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216103

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIASTO PŁOŃSK

GMINA MIASTO PŁOŃSK - Company Logo

ul. PŁOCKA 39
09-100 PŁOŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06

GP.6840.1.2022.MO

 

BURMISTRZ  MIASTA  PŁOŃSK

o g ł a s z a  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.

 

Przedmiotem przetargu jest:

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym piętrowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, wielorodzinnym w zabudowie szeregowej oraz zabudowana budynkiem gospodarczym z komórkami lokatorskimi, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1391 o pow. 0,0287 ha, Pl. 15-go Sierpnia 18. Nieruchomość położona jest na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków. Wszelkie działania wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, tj. służebnością przechodu i przejazdu pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1390, położonej w Płońsku przy Pl. 15-go Sierpnia 19.

Dla działki 1391 o powierzchni 0,0287 ha w Sądzie Rejonowym w Płońsku w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW PL1L/00000605/2.

Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk w wybranych kwartałach miasta, uchwalonego Uchwałą Nr XLV/385/2013 Rady Miejskiej z dnia 19 września 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11265 z 4 listopada 2013 roku) działka oznaczona nr 1391 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: 9.U.MN -  tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 18.01.2023 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, sala nr 117.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 751 109,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty – 75.110,90 zł. w terminie do dnia 13.01.2023 roku /włącznie/ na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Płońsku, nr konta: 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003, z dopiskiem „Wadium za działkę nr 1391 o powierzchni 0,0287 ha”. Za spełnienie ww. warunku uważa się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku najpóźniej w dniu 13.01.2023 roku /włącznie/,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego,

- w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- przedłożenie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych występujących i nabywających nieruchomość w ramach prowadzonej działalności – aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku wystąpienia jednego ze wspólników  spółki cywilnej notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają  przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. Urz. z 2017 r., poz. 2278).

Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu; Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę; protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

            Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane przez sprzedającego konto.

Właściciel, tj. Gmina Miasto Płońsk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanej nieruchomości. Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął 18 października 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /  Dz. U. z 2022 r.,  poz. 931 ze zm./, zbycie przedmiotowej nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT.

Opłaty: notarialna i sądowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.                                                                                                              

Zbycie ww. nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.), ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), oraz zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w Płońsku określonymi w Uchwale Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, położonych w obrębie rynku miasta, tj. ulic: Grunwaldzkiej, Zduńskiej, Płockiej, Placu 15-go Sierpnia, 19-go Stycznia oraz Uchwale Nr LVIII/499/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1394.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, wejście od ul. 1-go Maja /pokój nr 2 - parter/, tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego w Urzędzie Miejskim w Płońsku przetarg może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO,  Dz. U. UE.L 2016 nr 119 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.),  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Płońsk, dnia 10.11.2022 r.                                            BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

                                                                                                           /-/

                                                                                               Andrzej Pietrasik

 

 

 

Zobacz inne

Prawo