Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

877 262,00 PLN

Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

13.01.2023 48 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOŃSK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216105

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIASTO PŁOŃSK

GMINA MIASTO PŁOŃSK - Company Logo

ul. PŁOCKA 39
09-100 PŁOŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06

 

GP.6840.2.2022.MO

 

BURMISTRZ  MIASTA  PŁOŃSK

o g ł a s z a  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.

 

Przedmiotem przetargu jest:

Zabudowana nieruchomość gruntowa na której znajdują się dwa budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynek gospodarczy. Budynek Warszawska 25 znajduje się w części na działce 1582 oraz w części na dz. 1581 (pas drogowy ul. Targowej), natomiast budynek Warszawska 27 znajduje się w części na działce 1582 oraz w części na dz. 1388/5 (budynek w około 60% posadowiony w pasie drogowym ul. Warszawskiej).

Dla działki 1582 o powierzchni 0,0686 ha w Sądzie Rejonowym w Płońsku w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW PL1L/00026446/7.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych w obrębie ulic: Targowej, Wieczorków, Sienkiewicza, uchwalonego Uchwałą Nr LII/448/2014 Rady Miejskiej z dnia 13 lutego 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24 marca 2014 roku, poz. 2991): działka ewidencyjna oznaczona nr 1582, położona w Płońsku przy ul. Warszawskiej 27, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem:

1.MN,U Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym telekomunikacyjnej, dróg wewnętrznych i dojazdów nie wydzielonych w planie, parkingów i miejsc parkingowych, dojść pieszych, ścieżek rowerowych oraz zieleni urządzonej, za wyjątkiem sytuacji określonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, sala nr 117.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 877 262,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty – 87.726,20 zł. w terminie do dnia 13.01.2023 roku /włącznie/ na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Płońsku, nr konta: 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003, z dopiskiem „Wadium za działkę nr 1582 o powierzchni 0,0686 ha”. Za spełnienie ww. warunku uważa się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku najpóźniej w dniu 13.01.2023 roku /włącznie/,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego,

- w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- przedłożenie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych występujących i nabywających nieruchomość w ramach prowadzonej działalności – aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku wystąpienia jednego ze wspólników  spółki cywilnej notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają  przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. Urz. z 2017 r., poz. 2278).

Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu; Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę; protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

            Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane przez sprzedającego konto.

Właściciel, tj. Gmina Miasto Płońsk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanej nieruchomości. Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął 18 października 2022 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /  Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm./, zbycie przedmiotowej nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT.

Opłaty: notarialna i sądowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.                                                                                                              

Zbycie ww. nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.),  ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), oraz zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w Płońsku określonymi w Uchwale Nr LXIII/443/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Warszawskiej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, wejście od ul. 1-go Maja /pokój nr 2 - parter/, tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego w Urzędzie Miejskim w Płońsku przetarg może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO,  Dz. U. UE.L 2016 nr 119 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.),  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Płońsk, dnia 10.11.2022 r.                                            BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

                                                                                                           /-/

                                                                                               Andrzej Pietrasik

                                                              

Zobacz inne

Prawo