Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215782

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

Icon
Tryb postępowania

Oferta pracy

NARODOWE CENTRUM NAUKI

ul. TWARDOWSKIEGO 16
30-312 KRAKÓW

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Rada NCN działając na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1384 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 1585) i składa się z dwóch etapów obejmujących:

 • ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 • ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • koncepcję funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki opracowaną w formie pisemnej lub w formie multimedialnej na elektronicznym nośniku danych;
 • informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych
  z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

─ przebieg pracy zawodowej,

─ wykształcenie, w tym posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,

─ ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji kandydata do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 63, poz.425, z późn. zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wzory oświadczeń, które należy dołączyć do zgłoszenia, dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej NCN w zakładce „Praca w NCN”.

Termin i sposób składania zgłoszeń:

Zgłoszenia z dopiskiem „Dyrektor NCN – konkurs” należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2022 r. osobiście w siedzibie NCN lub przesłać na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków
(decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN).

Informacje o konkursie, w tym materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki dostępne są na stronie internetowej ncn.gov.pl

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

O dalszych etapach konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni drogą pisemną i elektroniczną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej NCN oraz w siedzibie Centrum

Załączniki

Zobacz inne

Prawo