Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WŁOCŁAWEK, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215972

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU

ul. KILIŃSKIEGO 20
87-800 WŁOCŁAWEK

Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział I Cywilny dnia 25 października 2022 r. wydał postanowienie w sprawie I Ns 489/22, w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Lubraniec na złożenie do depozytu sądowego tutejszego Sądu kwoty 3.264,00 zł. (trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote 00/100) tytułem odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka 45/2 o pow. 0,0195 ha., obręb ewidencyjny Dobierzyn, gmina Lubraniec, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, którego wysokość ustalono w ostatecznej decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 8 marca 2022 r. znak: GGN.683.86.2021.EP, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wypłacona następcom prawnym Józefa Matusiaka i Marianny Matusiak na ich wniosek, po wykazaniu przez podmiot uprawniony prawa własności do działki będącej przedmiotem odszkodowania w dniu w którym decyzja Starosty Włocławskiego Nr 10/2019 znak: AB.6740.1.684.2018.PL z dnia 5 września 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Jednocześnie wzywa się spadkobierców wierzyciela Józefa Matusiaka i Marianny Matusiak, do odbioru depozytu, w terminie 10 lat od ogłoszenia niniejszego postanowienia, pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa 

Zobacz inne

Prawo