Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

61 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

12.12.2022 14 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216179

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

ul. WYBRZEŻE SŁOWACKIEGO 12-14
50-411 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 71/770-40-57

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krośnicach przy ul. Kwiatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 506/114 o pow. 0,1786 ha wraz z udziałem w wysokości 25% w działce nr 506/116, AM-1, obręb 0009 – Krośnice, KW WR1M/00021666/1 (dz. nr 506/114) i WR1M/00034742/2 (dz. nr 506/116) prowadzone przez Sąd Rejonowy w Miliczu.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 61.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) + VAT, w tym: wartość działki nr 506/114 57.400,00 zł; wartość 25% udziału w działce nr 506/116 3.600,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12 - 14, w sali 017 (parter), w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 13.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100), w terminie do 12 grudnia 2022 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w Santander Bank S.A. 95 1090 2398 0000 0001 4187 4534, tytułem: II przetarg Krośnice, ul. Kwiatowa, dz. nr 506/114 wraz z udziałem w dz. nr 506/116. Wpłaty wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Urzędu w określonym wyżej terminie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: numer NIP, wydruk aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru, w razie potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu. W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.umwd.dolnyslask.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ulicy Walońskiej 3-5, we Wrocławiu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. nr 525
lub pod nr tel. 71/770-40-57.

Zobacz inne

Prawo