Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KAŹMIERZ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216335

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA KAŹMIERZ

GMINA KAŹMIERZ - Company Logo

ul. SZAMOTULSKA 20
64-530 KAŹMIERZ

PPPD 6721.2.1.2022                                                                   

   Kaźmierz, dnia 15 listopada 2022 roku

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kaźmierz
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz
rejon ulic Konopnickiej – Dolnej II, Gmina Kaźmierz.

Na podstawie art. 8c oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846 i 2185) oraz art. 39 ust.1 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 i 1846), w związku z uchwałą nr XLIV/384/2022 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz rejon ulic Konopnickiej – Dolnej II, Gmina Kaźmierz zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z przedmiotową uchwałą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmierzu ul. Szamotulska 20 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy Kaźmierz – kadencja 2018-2023.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego w terminie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 6 grudnia 2022 r.

Wnioski mogą być składane:

 • w formie papierowej w siedzibie tut. urzędu lub
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

W szczególności wniosek winien zawierać imię i nazwisko albo nazwę jednostki i adres zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wzór wniosku do pobrania zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kaźmierz w zakładce wnioski do pobrania/Wydział Planowania Przestrzennego i Przetwarzania Danych /Wnioski do MPZP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kaźmierz.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), dalej zwanym RODO, w związku z art. 17 pkt 1 i 9 oraz art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) jako Administrator danych osobowych informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz, nr tel. 61 29 18 065, mail: gmina@kaźmierz.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Marta Andraszak, adres e-mail: iod@kazmierz.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w związku z prowadzeniem procedury planistycznej dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 17 pkt 1 i 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także art. 39 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), a gdy okres przechowywania danych osobowych nie wynika z przepisów ww. ustawy zgodnie z art. 6 postępowanie z dokumentacją archiwalną ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle, można uzyskać tylko w przypadku, gdy ujawnienie tych źródeł nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 2. poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że podane dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Zobacz inne

Prawo