Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHEŁMIEC, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216451

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA CHEŁMIEC

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEŁMIEC

                                  O G Ł O S Z E N I E  Wójta Gminy Chełmiec

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz.1029) oraz uchwał Rady Gminy Chełmiec w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec Nr: XXXII/820/2022 z dnia 24 marca 2022r., XXXIII/854/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r., XXXIV/873/2022, XXXIV/874/2022, XXXIV/877/2022, XXXIV/885/2022, XXXIV/891/2022, XXXIV/893/2022 z dnia 28 czerwca 2022r. oraz Nr XXXII/807/2022 i XXXII/808/2022 z dnia 24 marca 2022r., zmienione uchwałami Rady Gminy Chełmiec odpowiednio Nr XXXIV/886/2022 i XXXIV/887/2022 z dnia 28 czerwca 2022r. a także uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr XXVI/639/2021 z dnia 21 maja 2021r.

                    z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec, obejmującego tereny położone w miejscowościach: Biczyce Górne, Kunów, Paszyn, Wielogłowy i Świniarsko,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec we wsi Krasne Potockie

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 22 listopada do 13 grudnia 2022r. w Urzędzie Gminy Chełmiec w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 5. Projekty zmiany miejscowych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Chełmiec (https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowych planów odbędzie się w dniu 30 listopada 2022r. w Urzędzie Gminy w Chełmcu w pokoju nr 5 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego w Gminie Chełmiec obejmujących tereny położone w miejscowościach: Biczyce Górne, Kunów, Paszyn, Wielogłowy i Świniarsko  oraz w miejscowości Krasne Potockie i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do wójta Gminy Chełmiec w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Chełmiec (33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2) jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: sekretariat@chelmiec.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2022 r.  

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.                                                                 

             Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Wójt Gminy Chełmiec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Chełmiec za pomocą e-mail: (33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2) iod@chelmiec.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Zobacz inne

Prawo