Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

2 030 257,95 PLN

Icon
Data publikacji

16.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TOSZEK, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215545

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

ul. B. CHROBREGO 2
44-180 TOSZEK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel: 32 237 80 28. 

Wyciąg z Ogłoszenia Burmistrza Toszka 

 o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Toszek położonej w rejonie ulic Gliwickiej w Toszku i Toszeckiej w Ciochowicach 

 

Opis działki 

 

Powierzchnia w ha 

 

Księga wieczysta 

Cena wywoławcza  

netto [zł] 

 

Wadium [zł] 

Minimalne postąpienie 

[zł] 

Data 
i godzina przetargu 

nr. 502/196, k.m. 4, obręb Toszek 

 

2.4717 

 

GL1G/00032623/3 

 

2.030.257,95  

 

203.025,80 

 

20.310,00 

        25.01.2023 r. 

 godz. 9:00 

        Przeznaczenie nieruchomości 

P – tereny zabudowy przemysłowej i składowej 

1. Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów: tereny i obiekty przemysłowe, produkcyjne i składowe, tereny transportu, magazynów, baz, tereny infrastruktury technicznej i komunalnej. 

2. Dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia terenów oraz wytyczne ich określania w miejscowych planach: Na zasadach określonych w miejscowym planie mogą być dopuszczone następujące kierunki przeznaczenia terenów zaplecze techniczne, administracyjne i socjalne funkcji wymienionych w pkt 1, tereny kolei, tereny handlu hurtowego, tereny handlu detalicznego, usług gastronomii - towarzyszące funkcjom podstawowym. 

UP -  tereny usługowo produkcyjne – strefa aktywności gospodarczej 

Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów: magazyny, bazy, zaplecza budownictwa i szerszego rozwoju hurtowni, w obrębie wyznaczonych stref komercyjno-produkcyjnych oraz w ramach restrukturyzacji obiektów po PGR. 

Dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia terenów oraz wytyczne ich określania w miejscowych planach: obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego, zabudowa hotelowa i mieszkaniowa, budynki gospodarcze oraz garaże, obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe, zieleń urządzona, zachowanie i modernizację i rozbudowę istniejących budynków mieszkalnych oraz nową zabudowę mieszkalną w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Ewentualne obszary dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej do ustalenia w planach miejscowych. 

II przetarg odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2  w dniu i o godzinie podanej powyżej. Wadium określone w tabeli należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Toszku w terminie do dnia 19.01.2023 r. Wylicytowana kwota zostanie opodatkowana należną stawką VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.2022. poz. 931 z późn. zm.).  

Ogłoszenie niniejszego II przetargu następuje z uwagi na fakt, że przeprowadzony w dniu 11.10.2022 r.  I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

Pełna Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku oraz publikowana jest na stronie głównej oraz w BIP w zakładce „Przetargi”. Dodatkowe informacje dotyczące ww. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Toszku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 16, e-mail: nrs@toszek.pl, tel: 32 237 80 28. 

  

 

Zobacz inne

Prawo