Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MORAWICA, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216585

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIASTO I GMINA MORAWICA

ul. SPACEROWA 7
26-026 MORAWICA

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Morawica

o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości będących przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego.

Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa niezabudowana  będąca własnością Miasta i Gminy Morawica, położona w obrębie geodezyjnym Dębska Wola (księga wieczysta: KI1L/00037508/6) na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) – włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. – Podstrefa Morawica o łącznej pow. 3,0880 ha, oznaczona jako działki nr 4/57 o pow. 0,3000 ha, nr 4/63 o pow. 0,5022 ha i nr 4/64 o pow. 2,2858 ha.

2. Cena wywoławcza: 2 161 600,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych, 00/100),

3. Do ceny sprzedaży nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ustawowej.

3. Pisemne oferty z proponowaną ceną dotyczącą nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu, należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7 (w Biurze Obsługi Interesanta) w terminie do 16 stycznia 2023 r. do godz. 12.00. (poniedziałek).

4. Część jawna przetargu odbędzie się 20 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy ul. Spacerowa 7.

5. Szczegółowe informacje dotyczące  nieruchomości oraz warunków i procedury przetargowej, w tym m.in. sposobu sporządzania oferty zawiera ogłoszenie o przetargu.

6. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy,  ul. Spacerowa 7 i sołectwie Dębska Wola oraz opublikowano na stronach internetowych: Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem www.morawica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem www.morawica.eobip.pl

Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, pok. 6, tel. (41) 31-14-692 wew. 114 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy: pn. – pt. od 7:30 do 15:30.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Zobacz inne

Prawo