Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MORAWICA, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217322

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO I GMINA MORAWICA

ul. SPACEROWA 7
26-026 MORAWICA

Znak:BI.6721.2-4.2022.LT

Morawica, 14 listopad 2022 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORAWICA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Morawica oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

               Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Morawica uchwał:

  1. Nr XVIII/234/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych: Brzeziny, Nida i Podwole;
  2. Nr XVIII/236/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych: Morawica, Wola Morawicka i Chałupki, zmienionej uchwałą Nr XLV/444/22 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 17 lutego 2022 r. (dotyczy cz.II);
  3. Nr XVIII/237/16 Rady Gminy Morawica z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych: Zbrza, Dębska Wola, Kawczyn, Chmielowice, Drochów Górny i Drochów Dolny.

Przedmiotem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, w terminie do 19 grudnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko ww. planów miejscowych.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:

  1. pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@morawica.pl w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Morawica.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Morawicy danych osobowych jest Miasto i Gmina Morawica reprezentowana przez Burmistrza. Adres: ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica e-mail: gmina@morawica.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy: Marcin Dziewięcki, tel.: +48 41 311 46 92 wew. 202, adres e-mail: m.dziewiecki@morawica.pl

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wykonywania przez Urząd Miasta i Gminy w Morawicy ustawowych zadań publicznych, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO. Dane zbierane są w celu rozpatrzenia wniosków składanych do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;

4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych;

5. W określonych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora danych.

7. Odbiorcami danych będą osoby i instytucje uprawnione z mocy prawa.

8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - firmie Masterplan Rafał Kozieł, 25-312 Kielce, ul.Warszawska 30/9, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Zobacz inne

Prawo