Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZĘSTOCHOWA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216239

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - Company Logo

ul. ŚLĄSKA 11/13
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁOSZENIE 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 i 1846) podaje się do publicznej wiadomości informację, że Uchwałą Nr 910.LXVIII.2022 z dnia 27 października 2022 r. Rada Miasta Częstochowy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką. 

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl w zakładce „INWESTOR – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

Z up. Prezydenta Miasta 
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 

Bartłomiej Sabat 

Zobacz inne

Prawo