Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIEBODZIN, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217713

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIEBODZIN

GMINA ŚWIEBODZIN - Company Logo

ul. RYNKOWA 2
66-200 ŚWIEBODZIN

PP.6721.1.6.2022.AG1                                                                                                                                                                                 Świebodzin, 2022-11-25

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzinie uchwały nr XLVI/613/2022 z dnia 28 października 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 78 poz. 1064 z dnia 02.07.2009r.), zmieniony uchwałą nr XXIX/426/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2017r. oraz zmieniony uchwałą nr XIII/206/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2019 r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia z 12 grudnia 2019r. poz. 3381), której tekst jednolity ogłoszony został uchwałą nr XVII/250/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 8 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 25 maja 2020r. poz. 1405) i sprostowany Obwieszczeniem Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2020 r., stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie do dnia 23 grudnia 2022r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin),jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 17) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: poczta@um.swiebodzin.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świebodzina.

       W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy, iż Państwa dane są przechowywane zgodnie z ww. przepisami.

      Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne pod adresem internetowym: www.bip.swiebodzin.eu, w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”

 

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Odbiorcą danych osobowych jest: Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie oraz odpowiednio podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  4. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Pani Anna Antoszek, e-mail:   iod@um.swiebodzin.pl

 

 

 

Zobacz inne

Prawo