Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

TORUŃ, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217876

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

ul. GRUDZIĄDZKA 126B
87-100 TORUŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: e-mail: mpu@mpu-torun.pl

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                               22 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 648/21 z dnia 17 czerwca 2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 29.11.2022 r. do 28.12.2022 r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.12.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (hall główny, parter).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:

  1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
  2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,

 

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2023 r.

 

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  216/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016  ze zm.) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 b, 87- 100 Toruń, tel. 56 61 22 210, e-mail: mpu@mpu-torun.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl oraz nr tel. 56 61 18 992.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mpu-torun.pl/ w zakładce „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz siedzibie Administratora.

Zobacz inne

Prawo