Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIERKLANIEC, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34217512

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

Icon
Tryb postępowania

Oferta pracy

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIĘDZYGMINNA SP. Z.O.O.

ul. PARKOWA 3
42-622 ŚWIERKLANIEC

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko 

PREZESA ZARZĄDU 

Kandydaci zgłaszający swoją kandydaturę powinni posiadać następujące wymogi i kwalifikacje: 

 • wykształcenie wyższe, 

 • co najmniej 10 letni staż pracy, w tym: 

-minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym, 

-minimum 3 lata zawodowego zajmowania się sprawami publicznego transportu zbiorowego, 

 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie autobusowej komunikacji pasażerskiej, w tym w szczególności na terenie Województwa Śląskiego, 

 • znajomość prawa w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 • gotowość do podjęcia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2023 r. 

 • nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, 

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, 

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych, 

 • niekaralność. 

Dodatkowymi atutami będą znajomość języka obcego, oraz dobre referencje z poprzedniego i obecnego miejsca pracy. 

W celu wzięcia udziału w postępowaniu kandydat powinien złożyć następujące dokumenty: 

 • pisemne zgłoszenie się do konkursu – na kwestionariuszu wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki: www.pkm-swierklaniec.pl

 • oświadczenie o braku ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki 

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki 

 • oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu członkiem rady nadzorczej lub zarządu innej spółki - wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki 

 • pisemne opracowanie koncepcji kierowania Spółką, 

 • dokumenty potwierdzający wymagany staż pracy, 

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – w oryginałach lub odpisach, 

 • aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku, 

 • oświadczenie, że kandydat wyraż zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu. 

Osoby przystępujące do konkursu mogą uzyskać informacje o Spółce w siedzibie Spółki (Sekretariat Zarządu) w Świerklańcu, ul. Parkowa 3 do dnia 6 grudnia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Zgłoszenie powinno zostać złożone w siedzibie Spółki w Świerklańcu przy ulicy Parkowej 3 (sekretariat Prezesa Zarządu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa Zarządu” do dnia 7 grudnia 2022 r. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany wyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Świerklańcu. 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 grudnia 2022 r. 

Po złożeniu ofert odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, w której ocenie podlegać będą m.in.: 

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, 

 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, 

 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem mienia komunalnego, 

 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem mienia komunalnego, 

 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 

 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, 

 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej, 

 • przedłożona koncepcji kierowania Spółką. 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach od 9 do 16 grudnia 2022 r. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29.12.2022 r. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. 

Kandydaci uczestniczący w konkursie zostaną telefonicznie lub mailowo powiadomieni o jego wyniku do dnia 31.12.2022 r. 

Regulamin Postępowania dostępny jest na stronie internetowej  
www.pkm-swierklaniec.pl 

Zobacz inne

Prawo