Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218152

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE

ul. GROCHOWSKA 274
03-841 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 22 44 35 335

OBWIESZCZENIE

              Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 t.j.),  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2022r., poz. 2000 t.j.)

zawiadamiam,

że zostały zebrane dowody i materiały w toczącym się postępowaniu z wniosku z dnia 03.10.2022 r. Prezydenta Miasta st. Warszawy, reprezentowanego przez P. Adama Cieciurę Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe i P. Karola Kowalczyka Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i nadanie jej, ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy, rygoru natychmiastowej wykonalności, polegającej na budowie publicznej drogi gminnej – ul. Dynowskiej i ul. Makowskiej z niezbędną infrastrukturą w Warszawie w Dzielnicy Praga-Południe na terenie:

  1. działki w projektowanych liniach podziału projektowanego pasa drogowego:

      oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, objętych wnioskiem  (w nawiasach – numery działek po podziale; tłustym drukiem - numery działek przeznaczonych pod inwestycję tj. przyszły pas drogi publicznej):

     - działki: 32/6 (32/12, 32/13), 34, 35/1 (35/2, 35/3), 39/3 (39/6, 39/7) z obrębu 3-04-11

     - działki: 1 (1/1, 1/2), 2/1 (2/6, 2/7), 2/2 (2/8, 2/9, 2/10), 7 (7/3, 7/4, 7/5), 13 (13/5, 13/6) z obrębu 3-04-15,

  1. działki, z których korzystanie będzie ograniczone - działki poza projektowanymi liniami podziału i istniejącymi liniami granicznymi pasa drogowego - niezbędne dla przebudowy i budowy sieci uzbrojenia (w nawiasach – numery działek po podziale; tłustym drukiem - numery działek których korzystanie będzie ograniczone):

- 32/6 (32/12, 32/13), z obrębu 3-04-11 - przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej

- 6 z obrębu 3-04-15 - przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej

- 1 (1/1, 1/2) z obrębu 3-04-15 - przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej,

  1. działki, z których korzystanie będzie ograniczone, działki poza projektowanymi liniami podziału i istniejącymi liniami granicznymi pasa drogowego - niezbędne dla przebudowy innych dróg publicznych wraz z wyposażeniem technicznym:

- 39/1 z obrębu 3-04-11 - przebudowa drogi powiatowej – ul. Szaserów – w zakresie nawierzchni chodników i oświetlenia,

- 6 z obrębu 3-04-15 - przebudowa drogi gminnej – ul. Dynowskiej – w zakresie nawierzchni jezdni i chodników oraz oświetlenia;

- 24 obrębu 3-04-15 – przebudowa drogi powiatowej – ul. Szaserów – w zakresie nawierzchni chodników i oświetlenia.

Pouczenie

Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się na piśmie  co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe, w godz. 8 - 16, Warszawa ul. Grochowska 274, u osoby prowadzącej postępowanie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń do Wydziału Architektury  i Budownictwa, za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców, Warszawa ul. Grochowska 274, lub za pośrednictwem poczty, do dnia wydania rozstrzygnięcia w sprawie.

Sprawę prowadzi Jolanta Zakrzewska - główny specjalista, pok. 133. tel. 22 44 35 335, e-mail jolanta.zakrzewska@um.warszawa.pl.

 

Zobacz inne

Prawo