Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBNIEWICE, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218849

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA LUBNIEWICE

ul. JANA PAWŁA II 51
69-210 LUBNIEWICE

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA LUBNIEWIC

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 w nawiązaniu do art. 46 pkt 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/w projektu w dniach od 5 grudnia 2022 r. do 27 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.bip.lubniewice.pl. Jednocześnie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego oraz prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2023 r. w następujący sposób: pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: urzad@lubniewice.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres osoby składającej, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Lubniewic.

Burmistrz Lubniewic

(-) Radosław Sosnowski

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, tel.: 957557052, email: urzad@lubniewice.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługującym Pani/Panu praw można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych przez email: iod@itmediagroup.pl.
  4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.lubniewice.net, w zakładce „RODO” oraz w siedzibie Administratora.

Zobacz inne

Prawo