Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218906

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

ul. RAKOWIECKA 25/27
02-517 WARSZAWA

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176), art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

że dnia 4 października 2022r. wydano decyzję nr  4/Z/2022 zmieniającą ostateczną decyzję nr 1/Z/2022 z dnia 1 czerwca 2022r. Prezydenta m. st. Warszawy zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na Budowie drogi gminnej 7 KUL w rejonie ul. Polskiej” oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Osady Siekierki jako 7 KUL wraz z odwodnieniem jezdni, obustronnym chodnikiem, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla obsługi drogi oraz zlokalizowaną w drodze infrastrukturą techniczną, na nieruchomościach obejmujących działki o nr ew.: 113, 45/6 z obrębu 0713; części działek ew. nr: 65 (wg mapy podziałowej projektowane działki ew. nr 65/1, 65/2), 61/4 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 61/9), 61/6 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 61/7), 62/1 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 62/5), 73/1 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 73/4), 73/3 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 73/7), 51 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 51/1), 52 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 52/2), 36 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 36/1), 25/4 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 25/6), 16 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 16/1), 1/2  (wg mapy podziałowej projektowane działki ew. nr 1/3, 1/4), 66 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 66/2), 67 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 67/1), 68 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 68/1), 69  (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 69/1), 70 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 70/1), 71 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 71/1), 72  (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 72/2), 83/1 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 83/3), 74/2 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 74/3), 39 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 39/1), 26  (wg mapy podziałowej projektowane działki ew. nr 26/1, 26/2), 25/5, 1/1, 2, 77  z obrębu 0713; części działek ew. nr: 70/2, 90 z obrębu 0708; części działki ew. nr 78 z obrębu 0712,

w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,

w sposób następujący:

w części ustalającej wymagania, warunki i dyspozycje wynikające z art. 11f ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (str. 4/12), w pkt VI dotyczącym oznaczenia nieruchomości lub ich części, wg katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego:

- wykreśla się zapis: działka o nr ew. 26/2 z obrębu 0713,

- dodaje się zapis: działka ew. nr 1/3 i 1/4 z obrębu 0713.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urząd Dzielnicy Mokotów m.st.  Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 4436 638), w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo