Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WOLIN, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218833

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA WOLIN

GMINA WOLIN - Company Logo

ul. ZAMKOWA 23
72-510 WOLIN

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

 

Burmistrz Wolina

Ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

 

Obręb Kołczewo

  1. działka nr 154/3 pow. 0,6984 ha                                 Cena wywoławcza 490.000,00 zł

             KW SZ1K/00004223/2

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 roku przedmiotowa działka leży w strefie rekreacji – teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru na którym znajduje się powyższa nieruchomość, podjęta została Uchwała nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla wypoczynkowo – rehabilitacyjnego -  mieszkaniowego zlokalizowanego na terenie części obrębu Kołczewo 1.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2022 poz. 461) warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha. Osoba niebędąca rolnikiem może nabyć tę nieruchomość w przypadku gdy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z prawa pierwokupu.

Działka położona jest przy ulicy Zwycięstwa, posiada bezpośredni dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej.

Teren działki porośnięty jest samosiewami drzew liściastych oraz szpalerem świerków. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajduje się teren pola golfowego.

Działy III i IV księgi wieczystej nie zawierają żadnych wpisów. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r., w Dworku Wolińskim przy ulicy Zamkowej 23a o godzinie 12oo.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.  

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 23 stycznia 2023 roku.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z rejestru handlowego, pełnomocnictwo i dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagany jest numer NIP. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pozostałej należności za nieruchomość, natomiast innym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.

Wadium nie podlega zwróceniu, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości. Protokół z przetargu będzie zawierał oświadczenie, że nabywcy jest znany przedmiot przetargu i z tego tytułu nie wnosi i nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Gminy Wolin.

Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych urządzeń w celu ich konserwacji lub naprawy.

Uczestnik przetargu może wnieść skargę do Burmistrza Wolina na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23), pokój nr 8, tel. 512 348 851.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej https://gminawolin.pl/ w zakładce „nieruchomości na sprzedaż” oraz: http://bip.gminawolin.pl/strony/menu/35.dhtml

a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolinie (ul. Zamkowa 23).

 

Wolin, dnia 17.11.2022 r.

 

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo