Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁÓDŹ, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34219089

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

ul. AL. KOŚCIUSZKI 19
94-018 ŁÓDŹ

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonych w rejonie ulic:

  1. Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowych,
  2. Ziarnistej, Wieńcowej, Rokicińskiej i Andrzejki,
  3. Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejki i Rokicińskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi.

oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 i 1846) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwał:

  1. Nr LXVIII/2032/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Wieńcowej i Przylesie do terenów kolejowych,
  2. Nr LXVIII/2033/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ziarnistej, Wieńcowej, Rokicińskiej i Andrzejki,
  3. Nr LXVIII/2034/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Feliksińskiej, Ziarnistej, Andrzejki i Rokicińskiej oraz wschodniej granicy miasta Łodzi.

oraz rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. Stosownie do art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Łodzi w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi (al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mpu@mpu.lodz.pl, ewentualnie ustnie do protokołu. Wnoszący wnioski zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę jednostki organizacyjnej i adres jej siedziby. Ponadto wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Łodzi. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi (al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź).

Z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemicznego mogą obowiązywać nakazy i ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki dotyczące np. zasad wstępu do siedziby oraz stosowania środków ochrony osobistej (szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mpu.lodz.pl). W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w MPU w Łodzi niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie spotkania z pracownikiem merytorycznym: nr tel. 42 628 75 52, 42 628 75 57, 42 628 75 83, e-mail: mpu@mpu.lodz.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Prezydent Miasta Łodzi - Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem www.mpu.lodz.pl, w zakładce bocznej RODO.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

Adam PUSTELNIK

Załączniki

Zobacz inne

Prawo