Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

21 333,34 PLN

Icon
Data publikacji

24.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

19.12.2022 23 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wojkowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218935

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, tel. 604 154 587

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym z wolnej ręki

Syndyk Masy Upadłości ogłasza że prowadzi sprzedaż - w trybie „z wolnej ręki” - udziału wynoszącego 1/6 prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wojkowicach, przy ul. Jana III Sobieskiego 239b/1, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00026777/8, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 31/1000 części w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00025775/7, którego wartość została określona w operacie szacunkowym z dnia 17 stycznia 2022 r. sporządzonym przez biegłego Bolesława Głębowicz, za kwotę nie niższą od 80%  ceny oszacowania tj. nie niższą od kwoty 21 333,34 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 34/100) brutto. Jedynym kryterium wyboru ofert jest najwyższa zaoferowana cena.

Osoby zainteresowane nabyciem ww. udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego powinny złożyć ofertę, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, która winni zostać dostarczona do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej do dnia 19 grudnia 2022 r., do g. 16:30. (decyduje data wpływu do Kancelarii), z dopiskiem „OFERTA”.

Opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 604 - 154 - 587 oraz pod adresem email: syndykmleski@kmlsosnowiec.pl. Zastrzega się, że Syndyk Masy Upadłości może odstąpić od prowadzonej sprzedaży z wolnej ręki i odwołać prowadzoną sprzedaż, w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Michała Leskiego z siedzibą: 41-200 Sosnowiec przy ul. Warszawskiej 1/7, w dniu 19 grudnia 2022 r. o godzinie 17:00.

 

Zobacz inne

Prawo