Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

USTKA, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34219327

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTO USTKA

GMINA MIASTO USTKA - Company Logo

ul. WYSZYŃSKIEGO 3
76-270 USTKA

    1.  

Burmistrza Miasta Ustka

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie „ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”

 

Na podstawie art. 37a oraz art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Ustka Nr XII/132/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie „przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie „ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” – tzw. „Uchwały krajobrazowej”

w dniach od 5 grudnia 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w godzinach pracy urzędu.

Z projektem uchwały można się również zapoznać w ww. terminie na stronie internetowej www.ustka.pl (w zakładce „Dla Mieszkańców”/”Konsultacje Społeczne”) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.ustka.pl (w zakładce „Komunikaty”).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami
odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustka,
w Sali Konferencyjnej (pok. nr 101) o godz. 17.00.

Burmistrz Miasta Ustka zbiera w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2023 r. uwagi do projektu uchwały. Uwagi należy składać z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w formie:

  • papierowej na adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, lub
  • elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres bom1@um.ustka.pl, przez platformę ePUAP lub formularz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.ustka.pl

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustka z siedzibą: Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (w komunikacie z niniejszym obwieszczeniem), a także wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ustka.

Zobacz inne

Prawo