Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218888

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH - Company Logo

ul. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE

Znak: B-IV.672.31.2022

Kielce dnia:    18.11.2022r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) 

zawiadamiam

że w dniu 23.09.2022r. na wniosek pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej w ramach zadnia pod nazwą:

Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia, rozbudowie skrzyżowania z drogą gminną nr 352029, przebudowie sieci nN 0,4 kV,

przebudowie sieci sN 15 kV, budowie linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego,

budowie sieci telekomunikacyjnej, wycince drzew

 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej według katastru nieruchomości:

obręb 0017 Stara Słupia jedn. ewid. 260413_5 Nowa Słupia – obszar wiejski:

dz. nr ewid.: 152, 88 (88/1, 88/2), 94/1 (94/4, 94/5), 94/2 (94/6, 94/7), 94/3 (94/8, 94/9), 95 (95/1, 95/2), 96/3 (96/7, 96/8), 96/4 (96/9, 96/10), 96/2 (96/5, 96/6), 97/2 (97/5, 97/6), 97/1 (97/3, 97/4), 98 (98/1, 98/2), 99, 165/1 (165/4, 165/3, 165/5), 182 (182/1, 182/2), 164/1 (164/5, 164/6), 164/2 (164/7, 164/8), 163 (163/1, 163/2), 162 (162/1, 162/2), 958/2 (958/4, 958/5), 958/1 (958/6, 958/7), 161 (161/1, 161/2), 160/2 (160/8, 160/9), 160/3 (160/6, 160/7), 160/1 (160/4, 160/5), 159 (159/1, 159/2), 158 (158/1, 158/2), 153 (153/1, 153/2),

obręb 0001 Nowa Słupia jedn. ewid. 260413_4 Nowa Słupia – obszar miasto:

dz. nr ewid.: 695/1 (695/2, 695/3).

Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych oraz zjazdów:

obręb 0017 Stara Słupia jedn. ewid. 260413_5 Nowa Słupia – obszar wiejski:

dz. nr ewid.: 158 (158/1, 158/2), 958/1 (958/6, 958/7), 163 (163/1, 163/2), 180/1, 97/2 (97/5, 97/6), 95 (95/1, 95/2), ), 98 (98/1, 98/2),

obręb 0001 Nowa Słupia jedn. ewid. 260413_4 Nowa Słupia – obszar miasto:

dz. nr ewid.: 696/1.

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki, z których korzystanie będzie ograniczone zostały podkreślone.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce pokój nr 8, nr tel. (41) 200-12-68 oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości objętej wnioskiem osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, a następnie przedstawić w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.

Starosta Kielecki

 

Zobacz inne

Prawo