Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOZIENICE, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34218904

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA KOZIENICE

ul. PARKOWA 5
26-900 KOZIENICE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice położonej w Kozienicach przy ul. Gwiazdkowej ozn. nr. 2794/6 o powierzchni 214 m2 dla której przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kozienicach jest prowadzona księga wieczysta RA1K/00007133/8.  

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 roku o godz. 10 00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala. 212 ,II piętro. 

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %. 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata na konto Gminy Kozienice PEKAO SA Oddz. Kozienice Nr 44 1240 5703 1111 0000 4904 2762 wadium we wskazanej wysokości, w pieniądzu najpóźniej do dnia 5 stycznia 2023 roku włącznie. W celu identyfikacji wpłaty, w tytule przelewu należy podać oznaczenie działki będącej przedmiotem wpłaty wadium. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. 

Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone Urzędzie Miejskim w Kozienicach, ul. Parkowa 5, bezpośrednio w pok. Nr 3 (parter) do dnia 9 stycznia 2023 roku (poniedziałek) do godz. 15.00. 

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozienicach oraz zamieszczone na stronach internetowych www.kozienice.pl, www.bip.kozienice.pl i telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”. 

Organizator zastrzega sobie jedynie z ważnych powodów prawo odwołania ogłoszonego przetargu  
z zachowaniem przepisów art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska  pok. nr. 3, tel. 48 611 71 32. 

Zobacz inne

Prawo