Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SULECHÓW, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34219606

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA SULECHÓW

GMINA SULECHÓW - Company Logo

ul. PLAC RATUSZOWY 6
66-100 SULECHÓW

 

B U R M I S T R Z     S U L E C H O W A    O G  Ł  A  S  Z  A

 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ  
POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ, USŁUGI

oraz w części pod zieleń urządzoną

 

 

POŁOŻENIE

NR DZIAŁKI
I KW

POWIERZCHNIA

CENA
WYWOŁAWCZA
BRUTTO

WADIUM

Sulechów

Obręb nr 2

1958

   ZG2S/00006412/9

0.6723 ha

2.720.000,00 zł 

540.000,00 zł

1959

ZG2S/00006412/9

0.6798 ha

1960

ZG2S/00006412/9

0.5256 ha

 

 

 

Łącznie

1.8777 ha

 

                   

 

W pobliżu zbywanych  nieruchomości dostępne są sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna.                   

Dojazd do działki nr 1958 i 1960 drogą utwardzoną bezpośrednio od strony ulicy Odrzańskiej, do działki  nr 1959 – drogą gruntową.  
Wzdłuż ulicy Odrzańskiej przez działkę nr 1958 i 1960 w ziemi zostały przeprowadzone kable linii energetycznej średniego napięcia, które częściowo mogą ograniczać możliwość zabudowy.

Nieruchomości objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Uchwałą Nr 0007.539.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2018r.,
zgodnie z którą działki nr 1958 i 1960 przeznaczone są w całości pod zabudowę budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz usługi, które mogą występować samodzielnie bądź łącznie,
natomiast działka nr 1960 przeznaczona jest pod zabudowę usługową (10% powierzchni) oraz pod zieleń urządzoną (90% powierzchni).

Wyżej opisane nieruchomości wolne są od obciążeń oraz zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  26 stycznia  2023  roku o godzinie 10:00 w siedzibie Gminy Sulechów przy Placu Ratuszowym nr 6 (RATUSZ), pokój nr 104.

 

Wadium w podanej wyżej wysokości z określeniem numeru nieruchomości należy wpłacić w terminie do dnia 23 stycznia 2023 roku  konto nr 82 1020 5402 0000 0502 0027 8960 PKO BP  Oddział Sulechów.

 

Wpłatę  wadium należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Sulechów w określonym w ogłoszeniu terminie tj. 23 stycznia 2023 roku.

 

 

Za uczestnika przetargu uznaje się osobę dokonującą wpłatę wadium, tj. właściciela konta bankowego lub osobę wskazaną jako wpłacający wadium w tytule przelewu.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy dysponować oświadczeniem małżonka, sporządzonym co najmniej w formie pisemnej, wyrażającym zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, winny dysponować kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców albo innego właściwego rejestru lub ewidencji, wskazujący w szczególności zasady reprezentacji i osoby uprawnione do reprezentacji. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny dysponować wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co  najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Dowód wpłaty oraz dowód tożsamości należy przedstawić komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

 

Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości  23%.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo na 3 dni przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Termin zawarcia umowy notarialnej  zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od daty przetargu.

Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który  przetarg  wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości. Nie zawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie spowoduje odstąpienie od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.).

 

Uczestnikom przetargu, którzy  nie wygrali przetargu, wpłacone wadium  zostanie  zwrócone nie później niż  przed upływem 3 dni od daty przetargu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Gmina Sulechów oświadcza, że z posiadanych dokumentów nie wynika, aby na nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu znajdowały się jakiekolwiek naniesienia budowlane. Nabywca przyjmuje na siebie ryzyko w tym względzie, w tym ewentualne koszty doprowadzenia nieruchomości do stanu umożliwiającego korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności dokonanie zabudowy.

 

Informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod  numerem telefonu 068 3851131 lub w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sulechowie, pokój nr 121.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

 

 

Sulechów, dnia 25 listopada 2022 roku

 

 

 

Zobacz inne

Prawo