Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BOLESŁAWIEC, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34226534

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA BOLESŁAWIEC

ul. TEATRALNA 1A
59-700 BOLESŁAWIEC

Bolesławiec, dnia 3 stycznia 2023 r.

RGG. 6722.157.30.2022

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części wsi Nowa i Ocice objętych złożem "Kraszowice"

                Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XX/235/21 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa i Ocice objętych złożem "Kraszowice"

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach od 11 stycznia 2023 r. do 1 lutego 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec , w godzinach od 9.00 do 14.00, pok. nr 4, projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec: www.bip.gminaboleslawiec.pl w zakładce: Planowanie przestrzenne/Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. w pok. nr 8 Urzędu Gminy w Bolesławcu, w godzinach od 11.00 do 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Bolesławiec z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz wskazaniem położenia i numeru ewidencyjnego nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2023 r., w formie:

1) papierowej, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec,

2) elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wójt

/-/ mgr Andrzej Dutkowski

Informuję, że:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) jest Wójt Gminy Bolesławiec. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem:
http://bip.gminaboleslawiec.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

 

Zobacz inne

Prawo