Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁÓDŹ, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34226671

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W ŁODZI

ul. AL. KOŚCIUSZKI 19
94-018 ŁÓDŹ

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Grabińskiej i Jana Kasprowicza.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185), zwanej dalej ustawą, i art. 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185) oraz uchwały Nr LIV/1641/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Grabińskiej i Jana Kasprowicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 13 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 19, w godzinach: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.mpu.lodz.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w dniu 26 stycznia 2023 r., w godz. od 15.00 do 17.00. Osoby zamierzające wziąć udział w dyskusji publicznej powinny się uprzednio zarejestrować. Link do rejestracji zostanie udostępniony na stronie www.mpu.lodz.pl, w zakładce Opracowania – Dyskusje publiczne. W sytuacji przekroczenia limitu chętnych do udziału w dyskusji możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu dyskusji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Stosownie do art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy, uwagi mogą być wnoszone do Prezydenta Miasta Łodzi w terminie do dnia 17 lutego 2023 r. w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi (al. Tadeusza Kościuszki 19, 90-418 Łódź) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail mpu@mpu.lodz.pl, ewentualnie ustnie do protokołu.

Wnoszący uwagi zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę jednostki organizacyjnej i adres jej siedziby.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w MPU w Łodzi, w tym w celu zapoznania się z wyłożonymi dokumentami, niezbędne jest uprzednie telefoniczne umówienie spotkania z pracownikiem merytorycznym – nr tel. 42 628 75 52, e-mail mpu@mpu.lodz.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Miejska Pracownię Urbanistyczną w Łodzi w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, przy al. Kościuszki 19, 90-418 Łódź. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem www.mpu.lodz.pl w zakładce „Opracowania/Dyskusje publiczne”.

 

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

Adam Pustelnik

Zobacz inne

Prawo