Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Lębork, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227385

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU - Company Logo

ul. ARMII KRAJOWEJ 14
84-300 LĘBORK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 059 8637824

Miasta Lęborka 

ogłasza 

II przetargi ustne nieograniczone 

1. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o  powierzchni 63,41 m2 (lokal mieszkalny składa się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, korytarza) przy  ul. Skarżyńskiego 3a wraz ze sprzedażą 71/1000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 32/1 obręb 3 o powierzchni 496 m2, KW SL1L/00012846/2. 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 02.02.MN tereny zabudowy mieszkaniowej. 

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 14.12.2022r. 

Przetarg odbędzie się 09.02.2023r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. 

Cena wywoławcza                  175.000,00 zł 

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 522,63 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18.000,00 zł. 

2. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o  powierzchni 52,14 m2 (lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, WC, spiżarni i przedpokoju) przy ul. Grudziądzka 5 wraz ze sprzedażą 758/10000 udziału  w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 31/2 obręb 11 o powierzchni 536 m2, KW SL1L/00030811/0. 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym MW.2  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 14.12.2022r. 

Przetarg odbędzie się 09.02.2023r. o godz. 12.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. 

Cena wywoławcza                  159.000,00 zł 

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 1052,21 zł + koszt ogłoszenia prasowego. 

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  16.000,00 zł. 

3. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o  powierzchni 43,46 m2 (lokal mieszkalny składa się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni i przedpokoju) przy  ul. Chopina 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 4,87 m2 oraz ze sprzedażą 89/1000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 109/1 obręb 9 o powierzchni 191 m2,KW SL1L/00044252/4. 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Nieruchomość od dnia 1 stycznia 2004r. nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka 

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 14.12.2022r. 

Przetarg odbędzie się 09.02.2023r. o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. 

Cena wywoławcza                  129.000,00 zł 

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 1052,21 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.000,00 zł. 

4. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o  powierzchni 49,93 m2 (lokal mieszkalny składa się  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, komórki, korytarza, pom. gospodarczego i przedpokoju,) przy  ul. Kossaka 99 wraz ze sprzedażą 48/1000 udziału  w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 180/1 obręb 3 o powierzchni 405 m2,  KW SL1L/00026443/8. 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 02.06.MC – teren zabudowy mieszkalno – usługowej.  

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 14.12.2022r. 

Przetarg odbędzie się 09.02.2023r. o godz. 13.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. 

Cena wywoławcza                  159.000,00 zł 

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 1052,21 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.000,00 zł. 

5. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o  powierzchni 43,06 m2 (lokal mieszkalny składa się  z dwóch pokoi, kuchni) przy  ul. rtm. Witolda Pileckiego 9 wraz ze sprzedażą 91/1000 udziału w nieruchomości – stanowiącej działkę nr 373/3 obręb 7 o powierzchni 248 m2, KW SL1L/00020718/5. 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej. 

Nieruchomość od dnia 1 stycznia 2004r. nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. 

I przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 23.11.2022r. 

Przetarg odbędzie się 09.02.2023r. o godz. 14.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. 

Cena wywoławcza                  125.000,00 zł 

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 932,83 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.000,00 zł. 

Ogólne warunki przetargów: 

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać  w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 03.02.2023r.  W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 03.02.2023r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,  że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone  w dniu 10.02.2023r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 10.02.2023r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się  w Wydziale Zasobów Komunalnych  na I piętrze UM budynek E (pokój 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-14.00 tel. 059 8637824. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku E Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu  z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację  o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny. www.wybierzlebork.pl   

Zobacz inne

Prawo