Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OŻARÓW MAZOWIECKI, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228028

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI - Company Logo

ul. POZNAŃSKA 129/133
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Znak sprawy: AB.673.11.2022.EK                                                               Ożarów Maz. dnia 5 stycznia 2023 roku

OBWIESZCZENIE nr l/w/2023 STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z póżn. zm.) oraz w związku z art. 11 c oraz art. 1 ld ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 4 stycznia 2023 roku na wniosek zarządcy drogi- Burmistrza Błonia z siedzibą w Błoniu przy ul. Rynek 6, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Daniel Pietrzak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

„budowie drogi gminnej publicznej oznaczonej jako 3KD-L wg mpzp w miejscowości Błonie-Wieś".

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach :

  • dz. nr ew. 23/2, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 32/6, 77/9, 27/3(27/4,27/5), 75/1(75/3), 77/7(77/12), 78, 77/5, 77/2, 76, 29/8 z obrębu 0007 Błonie-Wieś w jednostce ewidencyjnej 143201-5, Błonie -obszar wiejski,

gdzie w odniesieniu do działki ulegającej podziałowi:

  • przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale;

PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI informuje

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek-piątek od 8.00 do 16.00 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: - 22 733-72-27 lub maiiowo: architektura^pwz.pl).

Stronami postępowania w sprawie jest wnioskodawca, oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Zgodnie z art. 49 Kpa w zw. art. lid ust. 5 ustawy, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dzień publicznego obwieszczenia: 5 stycznia 2023 roku.

Obwieszczenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędu Miejskiego w Błoniu, na tablicy ogłoszeń tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Uwagi i wnioski można składać na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. lid ust. 9 z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. lid ust. 10 czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

Zobacz inne

Prawo