Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KONIN, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228384

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE

ul. AL. 1 MAJA 9
62-510 KONIN

WN.6821.43.2022                                                

 

             Konin, 12 stycznia 2023 r.                                   

 

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124b, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2000 ze

          zawiadamia

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia części nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 288 o pow. 0,1800 ha, 366/5 o pow. 0,2617 ha, położonych w obrębie Kawnice, gm. Golina, których stan prawny jest nieuregulowany, przez udzielenie Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, zezwolenia na wykonanie czynności związanych z demontażem przewodów linii napowietrznej średniego napięcia.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu
o
udostępnienie przedmiotowych nieruchomości.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, III piętro, pokój 450, tel. 0-63 240 32 48.

 

 

 

Zobacz inne

Prawo