Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GIETRZWAŁD, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227895

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA GIETRZWAŁD

ul. OLSZTYŃSKA 2
11-036 GIETRZWAŁD

RRG-PP.6721.2.2022

Gietrzwałd dnia 10.01.2023 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Naglady(węzeł W1), gmina Gietrzwałd, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/307/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 21 grudnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gietrzwałd Uchwały Nr XLII/307/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Naglady(węzeł W1), gmina Gietrzwałd.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektu planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd w terminie do dnia 01.02.2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.gietrzwald.bip.net.pl/?a=6646.

Zobacz inne

Prawo