Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

7 380,00 PLN

Icon
Data publikacji

11.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228296

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Company Logo

ul. RYNEK 1
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: 32 416 50 00 wew. 453

Prezydent Miasta  Chorzów 

zawiadamia, 

że w dniu 11 stycznia 2023 roku, wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miasta, ogłoszenie o wyznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Okrężnej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3547/429 o powierzchni 24 m2, obręb 0001, karta mapy 8, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00001189/9. 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Okrężnej 92, oznaczonej działką o numerze 3056/429. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: użytek B - tereny mieszkaniowe. 

Przeznaczenie nieruchomości: 33M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. 

Opis nieruchomości: działka niezabudowana, nieuzbrojona, porośnięta urządzoną roślinnością (m.in. roślinność trawiasta, krzewy), stanowiąca ogród przydomowy. Teren działki częściowo ogrodzony. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. 

Cena sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości gruntowej niezabudowanej ustalona została na kwotę 6.000,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy). 

Ww. kwota zostaje powiększona o należny podatek VAT, tj. o kwotę 1.380,00 zł tak więc cena sprzedaży nieruchomości wyniesie 7.380,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych zero groszy). 

Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej miasta: www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Chorzów, pod numerem telefonu 32 416 50 00 wew. 453. 

Zobacz inne

Prawo