Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZAGNAŃSK, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34227947

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA ZAGNAŃSK

ul. SPACEROWA 8
26-050 ZAGNAŃSK

Zagnańsk, dnia 4 stycznia 2023 r.

Znak: BPZ.6720.1.2019                  

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagnańsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 63/VIII/2019 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagnańsk

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagnańsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 stycznia 2023 r. do 08 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy http://zagnansk.biuletyn.net oraz www.zagnansk.pl.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, sala nr 8 o godz. 1200.

            Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagnańsk oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.

            Uwagi dotyczące projektu Studium należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, ustnie do protokołu lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail:sekretariat@zagnansk.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) na adres skrytki Urzędu Gminy w Zagnańsku na ePUAP: /6r7dx19slz/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2023 r.

            Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) na adres e‑mail: sekretariat@zagnansk.pl lub na adres skrytki Urzędu Gminy w Zagnańsku na ePUAP: /6r7dx19slz/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia
02 marca
2023 r.

            Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zagnańsk. Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostają bez rozpatrzenia.        OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Zagnańsk z siedzibą w Urzędzie Gminy w Zagnańsku (ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, tel. 41 300 13 22). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z uwzględnieniem złożonych przez Państwa wniosków oraz uwag dotyczących studium lub dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami lub przedstawienia radzie gminy do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag (art. 11 pkt. 3 lub 7 lub 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.– zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 1 Ustawy;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych t.j. będą przechowywane wieczyście.
 5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – firmie „AMS CONCEPT” z siedzibą w Warszawie, t.j. wykonawcy zadania z którym została zawarta umowa na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Zobacz inne

Prawo