Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 200 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

07.03.2023 37 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WAŁBRZYCH, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34228778

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA WAŁBRZYCH - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ul. PLAC MAGISTRACKI 1
58-300 WAŁBRZYCH

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

PREZYDENT  MIASTA  WAŁBRZYCHA

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Ludowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o numerach  366/3,  366/5, 367/8, 367/11, 367/12, 368/13, 369/20, 369/21, obręb Biały Kamień nr 14 o łącznej powierzchni 0,6360 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00014825/9, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr IX/123/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25.06.2015 r.

Działki nr 368/13, 369/20, 367/8, 366/5, 366/3 i 367/11 obręb 14 Biały Kamień położone są  na terenie oznaczonym w planie symbolem 2 MWU – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa.

Działki nr 369/21 i 367/12 obręb 14 Biały Kamień położone są  na terenie oznaczonym w planie symbolem  2 U - zabudowa usługowa.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, teren  niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą i drzewami. Pełne uzbrojenie w media miejskie w sąsiedztwie. Przyłącza zlokalizowane w drodze. W południowo-wschodniej części działki ( w granicach dz nr 396/12) posadowiony jest słup napowietrznej linii energetycznej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Przedmiotowe grunty stanowią użytek rolny klasy RIVa, RIVb, RV oraz RIV wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które nie wymagają uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej.

Cena  wywoławcza 1.200.000,00 zł (+23%VAT).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2023 r.  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:00.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu:

-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,

-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,

-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości  i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.03.2023 r. wadium  w wysokości      120.000,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Ludowa w Wałbrzychu” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony  w przeciągu 21 dni od daty przetargu.

 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.

 

Uwaga:

Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  bip.um.walbrzych.pl.

 

Informacja o przetwarzaniu danych

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1.   Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
  2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  3.    Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

 

Sporządziła: Katarzyna Hausman

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2

od dnia 10.01.2023 r. do dnia 14.03.2023 r.    

 

                                                                                               Prezydent

                                                                                        Miasta Wałbrzycha

                                                                                          Roman Szełemej

 

Zobacz inne

Prawo