Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Jamienko, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229465

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

osoba kontaktowa: e-mail: sekretariat@kancelariaszczecin.eu

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Macieja Sekuli w upadłości sprzeda z wolnej ręki udział do 1/12 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jamienku 10, gmina Tuczno, powiat wałecki, działki nr 17/1, 18/2, 18/3, 18/4 o łącznej powierzchni 1,56 ha, KW nr KO1W/00011499/8 – cena wywoławcza 2 760 zł.

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej udziału w nieruchomości, której dotyczy oferta, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 63 1240 3813 1111 0010 6511 5775 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 31.01.2023 r. (decyduje data wpływu) w dwóch egzemplarzach, jeden w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin), drugi do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin – obydwie do godziny 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta – udział w nieruchomości XII GUp 47/21” oraz numerem KW nieruchomości, której dotyczy oferta.

Płatność ceny ma nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Szczegółowe informacje udzielane są poprzez e-mail: sekretariat@kancelariaszczecin.eu

Zobacz inne

Prawo