Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

2 990 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

31.03.2023 59 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229499

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI - Company Logo

ul. PL. UNIWERSYTECKI 1
50-137 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 71 375 22 77, w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza przetarg nieograniczony ustny

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej we Wrocławiu przy ul. Garbary 11

 

  1. Informacje o przetargu

Tytuł postępowania:  

Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu, ul. Garbary 11- postępowanie nr DGN.220.1.2023

Rodzaj postępowania w sprawie sprzedaży Nieruchomości:

przetarg nieograniczony ustny.

Przed złożeniem zgłoszenia o uczestnictwie w przetargu należy zapoznać się z Regulaminem zbywania nieruchomości Uniwersytetu Wrocławskiego udostępnionym na stronie internetowej: www.uwr.edu.pl (Współpraca/Wynajem i Sprzedaż/Ogłoszenia o sprzedaży)

Zgłoszenie udziału w przetargu:

Oferent zamierzający uczestniczyć w przetargu składa pisemne Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym, w formie papierowej, według wzoru z Załącznika Nr 1 do Regulaminu zbywania nieruchomości Uniwersytetu Wrocławskiego, na adres: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w zaklejonej kopercie, opisanej tytułem przetargu oraz imieniem i nazwiskiem bądź nazwą Oferenta oraz adresem korespondencyjnym i telefonem kontaktowym Oferenta, w terminie do dnia 31.03.2023 r. do godziny 15:30

O zachowaniu terminu Zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu Zgłoszenia na podany wyżej adres Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uniwersytet Wrocławski nie przewiduje składania zgłoszeń w postaci dokumentu elektronicznego.

Zgłoszenie powinno uwzględniać wszystkie wymagania wynikające z Załącznika Nr 1 do Regulaminu zbywania Nieruchomości Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym zawierać dowód wpłaty wymaganego wadium.p

Otwarcie przetargu:

Przetarg nieograniczony ustny zostanie otwarty w dniu 04.04.2023 r. o godzinie 10:00 w Sali Klubu, zlokalizowanej na parterze Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Garbary 11, w skład której wchodzą działki gruntu nr 24/1 i 24/12, AM-26, obręb Stare Miasto o łącznej powierzchni 0,0308 ha. Dla Nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer WR1K/00115959/6.

Na Nieruchomości zlokalizowany jest budynek o kubaturze 2552,6 m3.

 

  1. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr L/1753/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 04.07.2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru Starego Miasta – rejon Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską, znajduje się na terenie Starego Miasta które jest wpisane do rejestru zabytków (pod nr A/1580/212), uznane za pomnik historii oraz stanowi park kulturowy „Stare Miasto”

Informacje techniczne dotyczące Nieruchomości, w tym budynku, zamieszczone są w Załączniku Nr 2
do niniejszego Ogłoszenia, który to Załącznik dostępny jest na stronie internetowej
www.uwr.edu.pl (Współpraca/Wynajem i sprzedaż/Ogłoszenia o sprzedaży).

 

  1. Informacje o ewentualnych obciążeniach i zobowiązaniach

W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, figuruje wpis o ustanowieniu nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie do posadowienia przyłącza ciepłowniczego na działce nr 24/1, prawie do korzystania z działki nr 24/1, poprzez swobodny dostęp w celu i w zakresie związanym
z eksploatacją, konserwacją, remontem, modernizacją lub rozbudową przyłącza ciepłowniczego i węzła cieplnego.

Brak wpisów w dziale IV księgi wieczystej.

Część Nieruchomości objęta jest odpłatną umową najmu. Istotne postanowienia umowy najmu przedstawione są w Załączniku Nr 3, który dostępny jest na stronie internetowej www.uwr.edu.pl (zakładka Współpraca/Wynajem i Sprzedaż/Ogłoszenia o sprzedaży).

 

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2 990 000 zł (VAT zw.)

 

  1. Kryteria wyboru osoby wygrywającej przetarg

Jedynym kryterium wyboru osoby wygrywającej przetarg jest zaoferowana najwyższa cena nabycia Nieruchomości.

 

  1. Wysokość minimalnego postąpienia w przetargu ustnym

Wysokość minimalnego postąpienia w przetargu ustnym wynosi: 30 000 zł

 

  1. Informacja o wysokości wadium, formie, terminie i miejscu jego wnoszenia

Wadium ustalone jest na kwotę 300 000 zł

Termin wpłaty wadium: 31.03.2023 r.

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na wskazany poniżej rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wadium z zaznaczeniem celu wpłaty: „Wadium – przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu, ul. Garbary 11 - postępowania nr DGN.220.1.2023” należy wpłacić na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego numer:  SANTANDER BANK POLSKA S.A.  12 1090 2503 0000 0001 1257 6100

 

  1. Informacja o sposobie zapłaty ceny

Zapłata ceny nabycia Nieruchomości nastąpić winna zgodnie z postanowieniami Regulaminu zbywania nieruchomości Uniwersytetu Wrocławskiego.

W szczególności wyłoniony nabywca jest zobowiązany do wpłaty całej zaoferowanej ceny przed dniem podpisania umowy przeniesienia prawa własności Nieruchomości, na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed datą zawarcia umowy przeniesienia prawa własności Nieruchomości.

Koszty notarialne i koszty wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

  1. Warunki zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości

Osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona przez Uniwersytet Wrocławski o terminie oraz miejscu:

- zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości,

- zawarcia umowy warunkowej Nieruchomości,

- zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości.

 

Umowa przedwstępna sprzedaży Nieruchomości wymagana jest z uwagi na konieczność uzyskania przez Uniwersytet Wrocławski zgody właściwych organów na zbycie Nieruchomości, zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym oraz z przepisami o zasadach zarządzania mieniem państwowym.  

Umowa warunkowa sprzedaży Nieruchomości wymagana jest z uwagi na ustawowe prawo pierwokupu przysługujące Krajowemu Zasobowi Nieruchomości - na rzecz Skarbu Państwa.

Ponadto z uwagi na charakter Nieruchomości, w tym specyfikę budynku, rękojmia zostanie wyłączona na mocy postanowień umownych.

Informację o przetargu, o Nieruchomości oraz o terminie oględzin można uzyskać pod nr tel. 71 375 22 77, w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30.     

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu oraz prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy Nieruchomości, lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Zobacz inne

Prawo