Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34229964

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

Icon
Tryb postępowania

Oferta pracy

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO

ul. WYBRZEŻE SŁOWACKIEGO 12-14
50-411 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 71/770 43 17, 71/770 43 02

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Dolnoślaskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64A

 

 1. Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:

 

Formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki, artystyczne, humanistyczne lub społeczne;
 2. minimum 5-letnie doświadczenie (etat, umowy zlecenia, działalność gospodarcza, etc.) pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach działających w obszarze kultury;
 3. minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 4. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);
 7. terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.

 

 1. Umiejętności i kompetencje kandydata:
 1. umiejętność formułowania misji i celów strategicznych;
 2. doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu i zarządzaniu realizacją projektów z zakresu kinematografii finansowanych ze źródeł pozabudżetowych;
 3. ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania;
 4. umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, znajomość metod zarządzania, zdolność do samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania wydarzeń artystyczno-edukacyjnych;
 5. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach;

 

 1. Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu:
 1. organizowanie działalności Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu w sposób zapewniający realizację celów i podejmowania działań określonych w statucie;
 2. znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury;
 3. nadzór nad całokształtem działalności Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, prowadzenie polityki kadrowej oraz wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy;
 4. poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu;
 5. dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 

 1. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu;
 2. pisemny program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji, obejmujący okres 5 lat, zawierający m.in.:
 • plan działalności Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu uwzględniający koncepcję funkcjonowania i rozwoju podległych kin  w regionie;
 • wizję działalności i rozwoju Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji oraz planowane źródła finansowania;
 • sposób organizacji pracy w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, w tym koncepcję funkcjonowania instytucji w oparciu  o planowaną strukturę organizacyjną, uwzględniającą podział ról/obowiązków kadry zarządzającej w instytucji;
 • strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
 • plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu.
 1. życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć;
 2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);
 3. dokumenty potwierdzające staż pracy lub doświadczenie, o którym mowa  w pkt I tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy;
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy;
 5. oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony www.bip.dolnyslask.pl zakładka praca/praca  w jednostkach podległych/ogłoszenia o naborze;
 8. dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.);
 9. adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu;
 10. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.

 

 1. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. 

Nadesłane oferty nie są zwracane.

 

 1. 1.         Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z uczestnikami.
 2. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.
 3. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 marca 2023 r.
 4. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 5. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 6. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno – finansowych instytucji – Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17, 71/770 43 02 bądź mailowo: katarzyna.barska@dolnyslask.pl lub izabela.kurc-kuriata@dolnyslask.pl

 

Zobacz inne

Prawo