Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

13 197,91 PLN

Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

31.01.2023 4 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230014

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

osoba kontaktowa: tel. 600 545 232

Syndyk masy upadłości Marcina Rycharskiego- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

 

wierzytelność przysługującą upadłemu wobec „REBUD” Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z/s w Mogilnie w kwocie 78.155,34 zł (należność główna) + odsetki ustawowe (w łącznej kwocie 49.229,80 zł naliczone zgodnie z n/w nakazem zapłaty do dnia 08.09.2022 r. włącznie) + 4.594,00 zł (koszty procesu) z mocy prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Toruniu VI Wydział Gospodarczy z dnia 30.06.2014 r., sygn. akt: VI GNc 188/14.

 

Minimalna cena: 13.197,91 zł (tj. 10% łącznej kwoty nominalnej w/w wierzytelności wynoszącej 131.979,14 zł).

 

Syndyk informuje, iż „REBUD” Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. z/s w Mogilnie została wykreślona w KRS. 

 

• W celu nabycia w/w wierzytelności należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA- WIERZYTELNOŚĆ, SYGN. AKT: TO1T/GUp-s/347/2022, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 31 stycznia 2023 roku do godz. 15:00.

 

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,

b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,

c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,

d) wskazanie czego dotyczy oferta,

e) wskazanie oferowanej ceny,

f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa.

 

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 roku o godz. 15:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej albo złożona z przekroczeniem terminu nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży wierzytelności. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.

• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.

• Cena nabycia zostanie zapłacona w całości na rachunek: 18 2490 0005 0000 4600 4128 4563. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wierzytelność- TO1T/GUp-s/347/2022”, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.

• Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności.

• Warunki umowy sprzedaży wierzytelności ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.

• Treść umowy sprzedaży wierzytelności nie podlega negocjacjom.

• Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży wierzytelności na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.

• Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

 

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

 

Zobacz inne

Prawo