Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230016

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BIAŁOSTOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU

ul. BORSUCZA 2
15-569 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 085 740 39 25

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 24.01.2023 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek (AR.6740.3.16.2022) Burmistrza Czarnej Białostockiej, złożony w dniu 14.10.2022 r., skorygowany w dniach 14.11.2022 r. i 16.01.2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę z przebudową dróg gminnych na Os. Tartacznym w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury na działkach o nr geod.: 868/1, 872/1, 870, 868/3, 868/4, 868/6, 872/18, 867/1, 871, 872/19, 866, 863/1, 862/8, 865/3, 864, 862/7, 861, 863/3, 867/18, 865/4, 868/7, 865/17, 869/1, 1574/2, 1574/3, 868/11, 868/9. Ograniczenie w korzystaniu nieruchomości działki podlegające czasowemu zajęciu: nr geod. 873/2, 873/6 – w związku z przebudową nawierzchni i chodników, budową wpustów deszczowych, 873/4, 873/5 – w związku z budową wpustów deszczowych obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka. Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje: budowę jezdni i skrzyżowań, budowę chodników oraz ciągów pieszych wraz ze schodami terenowymi, budowę poboczy utwardzonych, budowę pięciu zatok postojowych, budowę placu do nawracania samochodów osobowych, budowę zjazdów, dojazdów, budowę wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających,  budowę dwóch przejazdów i przejścia przez kolejkę wąskotorową wraz z odwodnieniem, budowę kanalizacji deszczowej wraz wpustami, budowę szczelnego zbiornika odparowującego o poj. 980 m3 wraz z drogą dojazdowej do zbiornika, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnych, przebudowę sieci i słupów energetycznych, wycinkę drzew, Z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: obręb 044 Czarna Białostocka; j. ewid. m. Czarna Białostocka: 1574 podział na działki: 1574/2, 1574/3, 1574/1; 868/8 podział na działki: 868/11, 868/12; 868/5 podział na działki: 868/9, 868/10. Działki przewidziane do włączenia w pasy dróg gminnych: 1574/2, 1574/3, 868/11, 868/9.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 24.01.2023 r.  do dnia 07.02.2023 r.

              W terminie do dnia 14.02.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 11, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy wyłącznie po uprzednim umówieniu konkretnego terminu wizyty telefonicznie pod numerem 085 740 39 25.

 

 

 

 

Zobacz inne

Prawo