Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230357

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE - Company Logo

ul. OKOPOWA 21/27
80-810 GDAŃSK

KOMUNIKAT

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki

Na podstawie art. 91 ust. 3a i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

Zarząd Województwa Pomorskiego

zawiadamia, że:

Zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki.

Z treścią projektu przedmiotowego Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej https://bip.pomorskie.eu/Article/id,335.html

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 27 stycznia do 17 lutego 2023 roku drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu, lub pisemnie na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego. W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po dniu 17 lutego 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu  tel. (58) 32 68 320 lub (58) 32 68 659.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu  realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO, w związku z art. 91 ust. 3a i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).
  4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zobacz inne

Prawo