Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KIELCE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230025

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH

STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH - Company Logo

ul. WRZOSOWA 44
25-211 KIELCE

Znak: B-IV.672.39.2022 PK

Kielce dnia: 13.01.2023r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 23.11.2022r. na wniosek pełnomocnika Wójta Gminy Strawczyn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej w ramach zadnia pod nazwą:

Rozbudowa drogi gminnej nr 388096T w msc. Promnik, ul. Strażacka”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie zatwierdzającą projekt budowlany.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej według katastru nieruchomości:

obręb 0009 Promnik jedn. ewid. 260418_2 Strawczyn:

dz. nr ewid.: 560/2(560/3, 560/4); 562(562/1, 562/2); 563(563/1, 563/2); 567/1 (567/3, 567/4, 567/5); 579/1(579/19, 579/20); 580/1(580/3, 580/4), 581(581/1,581/2); 582(582/1, 582/2), 605/1(605/3, 605/4), 609/2(609/11, 609/12), 610/1(610/22, 610/23), 769/2, 561/2, 579/12, 579/8, 579/14,

Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów:

obręb 0009 Promnik jedn. ewid. 260418_2 Strawczyn:

dz. nr ewid.: 769/1, 560/1, 552/1, 559, 866/1, 552/2, 556/1, 559, 562(562/1, 562/2), 563(563/1, 563/2),  832/2,  834/1, 567/1 (567/3, 567/4, 567/5), 834/2, 605/1(605/3, 605/4), 839, 878/1, 878/2, 610/3, 611/1, 612/1, 613/1, 579/13, 614/37, 580/1(580/3, 580/4), 581(581/1,581/2), 769/2

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki, z których korzystanie będzie ograniczone zostały podkreślone.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce pokój nr 8, nr tel. (41) 200-12-68 oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości objętej wnioskiem osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, a następnie przedstawić w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.

Starosta Kielecki

Zobacz inne

Prawo