Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

137 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Termin składania dokumentów

24.02.2023 28 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Mątki, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230460

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

URZĄD GMINY JONKOWO

ul. KLONOWA 2
11-042 JONKOWO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 89 6706933, 896526201

Wójt Gminy Jonkowo 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6706933 lub 896526201, zaprasza dnia 24.02.2023r. o godzinie 900  w Urzędzie Gminy Jonkowo do udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 135/10 o pow. 4000 m 2, użytki: „RIVa”, „WPsIV”, „WRIVa”,  położonej w obrębie geodezyjnym Mątki, gmina Jonkowo. Zgodnie ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jonkowo działka gruntu nr 135/10 znajduje się na terenie postulowanej strefy zainwestowania jednostek osadniczych o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze Nr OL1O/00036004/2 ( działy III i IV wolne od obciążeń). Nabywca przedmiotowej nieruchomości wyrazi zgodę na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu z tytułu przebiegającej przez nieruchomość sieci wodociągowej, polegającą na prawie wejścia na przedmiotowy grunt w razie wystąpienia awarii.

Cena wywoławcza działki 135/10 wynosi 137.000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

 Wysokość wadium za działkę 135/10 wynosi 13.700,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości

13.700,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Jonkowie nr 51 8857 0002 3001 0000 0101 0014 z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 20.02.2023r. pieniądze znajdowały się na wskazanym koncie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wniesienia wadium i dokument tożsamości, natomiast osoby prawne dowód wniesienia wadium i aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego /lub równorzędnego/, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej – w oryginałach.

Postąpienie przy licytacji nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nabywanej nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego KOWR na podstawie art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj. Dz.U. z 2022r., poz. 2569). Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wyżej opisane prawo pierwokupu nie będzie przysługiwało, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Wszelkie informacje udziela się pod numerem telefonu 89 6706933, 896526201.

Zobacz inne

Prawo