Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

351 546,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sylwerynów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230548

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

osoba kontaktowa: tel. 601 163 194

Syndyk masy upadłości Sebastiana Leśniewskiego – osoby fizycznej

nieprowadzącej działalności gospodarczej

oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, na warunkach określonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 19 grudnia 2022 roku. Sygn. akt V GUp 15/17 of:

  1. prawo własności nieruchomości rolnej położonej w powiecie opoczyńskim, gm. Paradyż, wsi Sylwerynów, oznaczonej numerem działki 56 o powierzchni 1,8700 ha obejmującej siedlisko zabudowane budynkami: mieszkalnym, obory, stodoły i gospodarczym, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1O/00014252/7 o wartości oszacowania 351.546,00 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych) brutto,

- za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku,   

  1. pisemne oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości – działka nr 56” w terminie do dnia 20 lutego 2023 roku do godziny 15.00 na adres syndyka masy upadłości Sebastiana Leśniewskiego – Danuta Gadomska, ul. Łączna 8, 98-100 Łaski (decyduje data doręczenia oferty na podany adres),
  2. otwarcia i rozpoznania ofert dokonuje syndyk masy upadłości wybierając najkorzystniejszą z ofert,
  3. syndyk zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty lub odstąpienia od umowy sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyn,
  4. operat szacunkowy i postanowienie Sędziego Komisarza mogą być udostępniane przez syndyka drogą elektroniczną,
  5. wszelkie koszty nabycia nieruchomości oraz wykreślenia wpisów w księdze wieczystej obciążają nabywcę,
  6. nieruchomość można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem, który udziela szczegółowych informacji telefonicznie pod numerem: 601 163 194.

 

Zobacz inne

Prawo