Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZĘSTOCHOWA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230047

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA - Company Logo

ul. ŚLĄSKA 11/13
42-217 CZĘSTOCHOWA

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 17 stycznia 2023 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: gen. Leopolda Okulickiego, Bialskiej i Nowobialskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846 i 2687) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Częstochowy Uchwały Nr 943.LXX.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: gen. Leopolda Okulickiego, Bialskiej i Nowobialskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2023 roku. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta Częstochowy na jeden z poniższych sposobów:

1. złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój nr 3), 42-217 Częstochowa lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Legionów 52 pokój nr 234 (II piętro) 42-202 Częstochowa, w godzinach pracy urzędu,

2. przesłać listownie pod jeden z ww. adresów,

3. przesłać w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl.

Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl, w zakładce „Poradnik interesanta” – kategoria sprawy: planowanie przestrzenne – nazwa sprawy: PP003-Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub jego zmiany.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl, w zakładce „Poradnik interesanta” – kategoria sprawy: planowanie przestrzenne – nazwa sprawy: PP003-Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub jego zmiany – Klauzula informacyjna.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Częstochowy. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez

publikację Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w tej sprawie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Zarządzenia.

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Bartłomiej Saba

Zobacz inne

Prawo