Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

16.02.2023 15 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230272

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Konkurs ofert

HUTA "KOŚCIUSZKO" S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

ul. METALOWCÓW 13
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. (32) 241 16 37

Syndyk Masy Upadłości spółki pod firmą Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie

zaprasza do składania ofert kupna prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości położonych w Chorzowie w rejonie ulic Stacyjnej i Legnickiej

o łącznej powierzchni 24,5801 ha, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Chorzowie, za cenę nie niższą niż 70 procent wartości oszacowania to jest 16.218.771,00 złotych (szesnaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), powiększoną o wartość należnego podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny z zastrzeżeniem, że umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru oferty.

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Huta „Kościuszko – Sprzedaż hałda; nie otwierać”. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu. Oferty winny być składane lub przesyłane na adres biura syndyka: Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów.

2. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowy można przeglądać w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godz. 9-14. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu zakupu na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Huta „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank S.A. Oddział Katowice o numerze: 82 2490 0005 0000 4530 7622 4601.

4. Rozpoznanie ofert przedmiotu przetargu oraz ewentualna aukcja nastąpią na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, w dniu .... lutego 2023 r. o godz.13.00 w Sali nr 12.

5. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.

6. Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod numerem telefonu (32) 241 16 37.

Zobacz inne

Prawo