Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BEŁCHATÓW, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230750

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BEŁCHATOWSKI

ul. PABIANICKA 17/19
97-400 BEŁCHATÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 44 635-86-48

                                                                                                                                                              Bełchatów, dnia 19.01.2023 r.   

AB.6740.6.1.2023.MS.PK                                                                                            

                                                         OBWIESZCZENIE

                                            STAROSTY  BEŁCHATOWSKIEGO                                                            

                Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn.zm., zwany dalej ZRID) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, zwany dalej Kpa) Starosta Bełchatowski                                          

zawiadamia

że na wniosek z dnia 04.01.2023r. Wójta Gminy Szczerców, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana  Rafała Włodarczyka,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 101109E – ul. Wschodniej w Szczercowie - od kilometra 0+000,00 do 0+158,44”                                   
w zakresie:

- budowy jezdni,

- budowy poboczy,

- budowy zjazdów,

- dojścia do furtki,

- budowy odwodnienia drogi,

- budowy kanału technologicznego,

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

- przebudowy energetycznej linii kablowej,

- budowy zewnętrznej linii zasilającej.

Działki istniejącego pasa drogowego w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji (nie podlegające podziałowi)

- dz. nr ewid.: 1732/2, 1279/1, obr.  Szczerców, gm. Szczerców .

Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału (poszerzenie pasa drogowego)

-  dz. nr ewid.: 1253/3 (1253/5*, 1253/4), 1254/2 (1254/4*, 1254/3), 1255/3 (1255/5*, 1255/4), 1256/3 (1256/5* 1256/4), 1257/3 (1257/5*, 1257/4), 1280 (1280/1*, 1280/2), 1281/1 (1281/5*, 1281/6), 1281/2 (1281/3*, 1281/4), 1282/1 (1282/3*, 1282/4), 1283/1 (1283/3*, 1283/4),  obr. Szczerców, gm. Szczerców,

-  dz. nr ewid.: 766 (766/1*, 766/2), 1112/1 (1112/10*, 1112/11), 1112/2 (1112/12*, 1112/13), 1112/3 (1112/14*, 1112/15),  obr. Niwy, gm. Szczerców.

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową)

                Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzją  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się projekt podziału nieruchomości.

                Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

                Zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.  Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie lecz nie później niż niż  w terminie  30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, doręczenia postanowienia o nadaniu  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 Informuję, że można zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami i składać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów, pokój nr A20, tel. 44 635-86-48)
w godzinach urzędowania (pon., śr-pt. godz. 730- 1530,  wt. godz. 730-1800).

                Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo