Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SŁOPNICE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230377

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY SŁOPNICE

ul. SŁOPNICE 911
34-615 SŁOPNICE

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Słopnice

o przystąpieniu  do sporządzenia zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam:

 1. o podjęciu przez Radę Gminy Słopnice uchwał:
 1. Nr XXVIII/235/22 i Nr XXVIII/236/22 z dnia 24 czerwca 2022r. oraz Nr XXX/253/22 i  XXX/254/22 z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice dla terenów określonych tymi uchwałami,
 2. Nr XXX/252/22 z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 7 ust. 5 pkt 1, 2 i 3;
 1. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmiany w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu i do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15 lutego 2023r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Słopnice (34-615 Słopnice 911) lub w postaci elektronicznej (e-mail: gmina@slopnice.pl, ePUAP: /ugslopnice/skrytka) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Słopnice jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
 2. administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Słopnice z siedzibą: 34-615 Słopnice 911,
 3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
 4. składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
 7. składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Słopnice: IOD: iod@slopnice.pl.

Zobacz inne

Prawo