Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOZIENICE, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230613

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM GMINY KOZIENICE

ul. PRZEMYSŁOWA 15
26-900 KOZIENICE

TA.4150.10.3.2022/2023

Kozienice 24.01.2023  r.

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

z siedzibą w Kozienicach, ul. Przemysłowa 15

OGŁASZA

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wynajem lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Radomskiej 6 w Kozienicach (działka nr ew. 3268/6). 

Powierzchnia lokalu:                                                  23,00 m2

Wyposażenie lokalu:                                                  inst. elektryczna, wod.-kan.

Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2:          17,50 zł/m2

Kwota postąpienia w przetargu:                                1,00 zł/m2

Wysokość wadium:                                                    600,00 zł                                 

 

I. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki prawa handlowego
  oraz inne podmioty.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł (sześćset zł). Wpłaty należy dokonać - Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice, ul. Przemysłowa 15, nr konta 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594:
 • dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie z działu finansowo - księgowego o dokonanej wpłacie na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg,
 • na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu musi figurować ten sam podmiot co przystępujący do przetargu ustnego,
 • na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium tj. adres lokalu użytkowego,
 • przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na każdy lokal osobno.
 1. Pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie notarialne do udziału w przetargu
  oraz do zawarcia umowy.
 2. Przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami z tytułu opłat publiczno - prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetargiem).

II. Uwagi!

 1. Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal użytkowy obejmuje oprócz wynegocjowanej stawki czynszu również VAT w wysokości 23 %.
 2. Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty dodatkowe tj.:
 1. opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych umów z dostawcami
  w tym: opłaty za wodę i kanalizację, wywóz nieczystości stałych;
 2. opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy Kozienice.
 1. Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony.
 2. Adaptacja lokalu do potrzeb działalności Najemcy, nastąpi za zgodą Wynajmującego, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się:
 1. ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmującym;
 2. z wzorem umowy najmu;
 3. z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znajdującym się u Organizatora przetargu lub na stronie BIP (bip.zmkgk.pl).
 1. Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego wadium), który:
 • w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-prawnych na rzecz właściciela lokalu tj. Gminy Kozienice;
 • w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

w dniu 15 lutego 2023 ROKU O GODZ. 1200

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

przy ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice (pokój działu Techniczno-Administracyjnego).

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 921 723 lub osobiście
w siedzibie ZMKGK przy ul. Przemysłowej 15. Osoba upoważniona do kontaktu: Arkadiusz Kulczyński.

Dyrektor

Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice

mgr Robert Gregorczyk

Zobacz inne

Prawo