Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

4 290,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MAKOWIEC, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34230657

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka w Radomiu, ul. Plac Jagielloński 7/1

Syndyk masy upadłości Mirosława Czajki

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości

gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Makowiec

Przedmiotem przetargu jest:

  • udział 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Makowiec, województwo mazowieckie, powiat radomski, gmina Skaryszew, obręb: 0019 Makowiec, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 321/4 o powierzchni 1600 m2. Nieruchomość stanowi drogę dojazdową, znajduje się w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00079253/6 „Nieruchomość”.

Cena oszacowania – cena wywoławcza wynosi 4.290,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych, 00/100).

  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości ING BANK ŚLĄSKI S.A. 56 1050 1793 1000 0092 0138 2620 z dopiskiem „wadium Mirosław Czajka”.
  2. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.
  3. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie: 506 – 931 – 728.
  4. Oferty nabycia należy składać w Biurze Syndyka, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26 – 610 Radom lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg – Mirosław Czajka”  oraz „nie otwierać” w terminie do 07 lutego 2023 roku do godziny 12.00.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Plac Jagielloński 7/1, 26-610 Radom.
  6. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 506 – 931 – 728.
  7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo